Fundusz Inwestycyjny Skarbiec Akcji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Inwestycyjny Skarbiec Akcji

Celem Funduszu Skarbiec Akcji jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych dokonywanych przede wszystkim w akcje lub inne papiery wartościowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na rynku regulowanym o podobnym profilu ryzyka mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz Skarbiec Akcja nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz jest funduszem akcyjnym, co oznacza, że środki Funduszu Skarbiec Akcja są lokowane przede wszystkim w akcje. Fundusz inwestuje ograniczoną ilość środków w dłużne papiery wartościowe emitowane przez polskie podmioty. Ze względu nadużą zmienność cen instrumentów finansowych, w które Fundusz inwestuje, ryzyko Funduszu jest wysokie, a wartośćJednostki Uczestnictwa może ulegać dużym zmianom.

Główne kategorie lokat są następujące:

1. Co najmniej 50% Aktywów Funduszu Skarbiec Akcja będzie lokowana w akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Fundusz Skarbiec Akcja, z zastrzeżeniem ust. 1, może lokować w następujące kategorie lokat:

2.1. instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu,

2.2. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w tym jednostki uczestnictwa subfunduszy w funduszach inwestycyjnych otwartych, oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania, które zostały zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, z zastrzeżeniem, że inwestycje te nie będą stanowiły więcej niż 10% Aktywów,

2.3. Instrumenty Pochodne,

Fundusz Skarbiec Akcji zawiera umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne (w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne) zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Co najmniej 50% Aktywów Funduszu Skarbiec Akcji będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Indeksem odniesienia Funduszu Skarbiec Akcji (Benchmark) jest wyrażona procentowo zmiana wartości portfela wzorcowego o składzie: 10% 3-miesięczny WIBID + 90% WIG20, pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego.

Czynnikami branymi pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych będą: ocena sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta, w tym bieżącego i prognozowanego poziomu stóp procentowych, aktualnego i oczekiwanego poziomu inflacji, ocena ryzyka kredytowego dotyczącego podmiotów związanych z nabywanymi lokatami, konkurencyjność oprocentowania, płynność dokonywanych lokat, ocena sytuacji finansowej w stosunku do innych emitentów o tym samym ratingu, ocena ryzyka wykupu papierów wartościowych, wycena w stosunku do innych papierów wartościowych oraz analiza statystyczna agencji ratingowych.

Fundusz Skarbiec Akcji lokuje środki długoterminowo w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których wzrost wartości jest najbardziej prawdopodobny z punktu widzenia kryteriów analizy fundamentalnej.

W szczególności Fundusz Skarbiec Akcji będzie inwestował w akcje spółek, które odzwierciedlają "ideę kreowania wartości dla akcjonariusza", to jest spółek, które prowadząc rzetelną politykę informacyjną mogą, według kryteriów określonych przez Fundusz, osiągnąć ponad przeCiętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: