Fundusz Citi Senior


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason (Legg Mason)

Fundusz Legg Mason Senior

Aktywa Funduszu Legg Mason Senior lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, a w szczególności w papiery wartościowe o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, lub papiery wartościowe zerokuponowe.

Udział dłużnych papierów wartościowych w portfelu nie powinien być mniejszy niż 60 %. Aktywa Funduszu Legg Mason Senior mogą być lokowane wyłacznie na warunkach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu jest dążenie do realizacji celu inwestycyjnego. Przy dokonywaniu lokat Fundusz kieruje się następującymi zasadami:

1. dokonując inwestycji w dłużne papiery wartościowe Fundusz Legg Mason Senior stosuje kryteria oceniające spodziewaną stopę zwrotu, rodzaje i wielkość ryzyka wnoszonego przez poszczególne papiery wartościowe, okres trwania lokaty oraz stopień płynności; udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach Funduszu będzie zmienny, w zależności od stopnia ryzyka inwestycyjnego na rynku akcji; udział dłużnych papierów wartościowych w portfelu nie powinien być mniejszy niż 60%,

2. dokonując inwestycji w akcje Fundusz Legg Mason Senior kieruje się kryteriami oceny fundamentalnej, poszukując emitentów posiadających w średniej i długiej perspektywie ponadprzeCiętne możliwości rozwojowe,

3. podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania w procesie zarządzania Funduszem Legg Mason Senior możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności cen papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej oraz ryzyka braku płynności.

Aktywa Funduszu Legg Mason Senior lokowane są w obligacje emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, a także obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz obligacje emitowane przez spółki publiczne. W przypadkach przewidzianych w Statucie wymagane jest posiadanie przez emitenta, poręczyciela albo gwaranta obligacji ratingu na poziomie inwestycyjnym nadanym przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard& Poor’s.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Legg Mason

Oceń ten artykuł: