Fundusz Legg Mason Akcji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason (Legg Mason)

Fundusz Legg Mason Akcji

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie Funduszu, Fundusz Legg Mason Akcji lokuje docelowo od 60 % do 100 % swoich aktywów w akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w Rzeczpospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska.

Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do realizacji celu inwestycyjnego poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka. Dlatego też Fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji będą również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Poza tym Fundusz będzie inwestował w inne lokaty przewidziane w Statucie, w szczególności w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ będzie miała również analiza ryzyka płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka stopy procentowej, ryzyka rynkowego.

Aktywa Funduszu lokowane są w obligacje rządowe i korporacyjne o różnym terminie wykupu. W przypadkach określonych w Statucie Funduszu dla niektórych emitentów bądź gwarantów emisji lub podmiotów posiadających co najmniej 75 % kapitału emitenta wymagany jest rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s.

Na zasadach określonych Statucie Funduszu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że przedmiotem ich będą wyłącznie instrumenty przewidziane w Statucie Funduszu, a umowa taka będzie miała na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwstycyjnego związanego ze zmianą kursów, cen lub wartości papierów wartosciowych, instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pienieżnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, kursów walut w związku z lokatami Funduszu, wysokości sto procentowych, wartości papierów wartościowych posidanych przez Fundusz.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Legg Mason

Oceń ten artykuł: