Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty inwestuje przede wszystkim w wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych oraz od ceny rynkowej następujących metali szlachetnych: złota, srebra, platyny i palladu.

W przypadku instrumentów pochodnych Fundusz Investor Gold bierze pod uwagę saldo popytu i podaży danego metalu szlachetnego, prognozowane zmiany popytu i podaży danego metalu szlachetnego, obecny i prognozowany poziom nominalnych i realnych stóp procentowych w głównych gospodarkach świata, prognozowane zmiany kursu dolara amerykańskiego do głównych walut świata, zmiany postrzegania przez inwestorów oczekiwanego zysku i ryzyka aktywów finansowych, zaangażowanie najważniejszych grup inwestorów (funduszy inwestycyjnych i banków komercyjnych) na rynku kontraktów terminowych na metale szlachetne oraz wskazania analizy technicznej wykresów cen metali szlachetnych.

W przypadku instrumentów pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych FunduszInvestor Gold będzie brał pod uwagę w jakiej walucie denominowane są Aktywa Funduszu. Fundusz będzie zajmował pozycje w instrumentach pochodnych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny rynkowej walut obcych, umożliwiające zabezpieczenie ryzyka walutowego Aktywów Funduszu.

Fundusz może ponadto inwestować w następujące rodzaje lokat:

1) akcje dopuszczone do obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych lub zorganizowanych nabywane na rynku wtórnym w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej (jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o ich dopuszczenie do takiego obrotu, oraz gdy ich dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok).

W odniesieniu do części akcyjnej, Fundusz poszukuje akcji spółek, które działają w branży poszukiwania, rozwoju i eksploatacji złóż metali szlachetnych oraz złóż polimetalicznych, w których złoto, srebro, platyna i pallad stanowią istotną część. Fundusz inwestuje w akcje spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości.

2) jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Fundusz może nabywać jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę zagranicą w celu zwiększenia stopy zwrotu i dywersyfikacji lokat dzięki uzyskaniu dostępu do specyficznych rynków lub aktywów. Podstawą doboru jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będą zasady i cel polityki inwestycyjnej, rodzaje i kryteria doboru lokat oraz wyniki osiągane przez dany fundusz inwestycyjny lub instytucję wspólnego inwestowania.

3) papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD

4) instrumenty rynku pieniężnego,

5) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych,

6) waluty zbywalne.

>>> POWRÓT
do informacji o funduszach Investors

Oceń ten artykuł: