344 mln euro kary dla pięciu gigantów rynku bankowego za zmowę kartelową

344 mln euro kary dla pięciu gigantów rynku bankowego za zmowę kartelową

344 mln euro kary dla pięciu gigantów rynku bankowego za zmowę kartelową

2 grudnia Komisja Europejska poinformowała o nałożeniu kary 344 mln EUR na banki: UBS, Barclays, RBS, HSBC i Credit Suisse za udział w kartelu dotyczącym kasowego obrotu walutami obcymi.

Komisja Europejska zakończyła dochodzenie w sprawie kartelu na rynku kasowych transakcji walutowych („Forex”), nakładając grzywny na pięć banków. Cztery banki, które zdecydowały się zawrzeć ugodę w tej sprawie, a mianowicie: UBS, Barclays, RBS i HSBC zapłacą łącznie 261 mln euro kary. Natomiast grzywnę w wysokości 83 mln euro zapłaci piaty bank –  Credit Suisse.

Wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: „Dziś kończymy nasze szóste od 2013 r. dochodzenie w sprawie kartelu w sektorze finansowym i zamykamy trzeci etap naszego dochodzenia w sprawie rynku kasowego handlu walutami. Nasze decyzje w sprawie karteli, na mocy których nałożyliśmy grzywny na UBS, Barclays, RBS, HSBC i Credit Suisse, stanowią wyraźny sygnał, że Komisja nadal dąży do zapewnienia solidnego i konkurencyjnego sektora finansowego, który ma zasadnicze znaczenie dla inwestycji i wzrostu gospodarczego. Działalność w zakresie kasowych transakcji walutowych jest jednym z największych rynków finansowych na świecie. Zmowa pięciu banków podważyła integralność sektora finansowego kosztem europejskiej gospodarki i konsumentów”.

Dochodzenie Komisji skupiło się na handlu walutami G10, które są najbardziej płynnymi i najczęściej wymienianymi walutami na świecie. Kiedy przedsiębiorstwa wymieniają duże ilości różnych walut, zazwyczaj robią to za pośrednictwem podmiotów prowadzących obrót na rynku Forex. Do głównych klientów podmiotów prowadzących obrót na rynku Forex należą zarządzający aktywami, fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe, duże przedsiębiorstwa i inne banki.

Najbardziej płynne i będące w obrocie waluty na świecie (z których pięć jest używanych w EOG) to waluty G10, które w rzeczywistości obejmują 11 walut, a mianowicie: euro, funta brytyjskiego, jena japońskiego, franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego, kanadyjskiego, nowozelandzkiego i australijskiego oraz korony duńskiej, szwedzkiej i norweskiej.

Dochodzenie Komisji ujawniło, że niektórzy traderzy odpowiedzialni za kasowe transakcje walutami G10 na rynku Forex, działający w imieniu ukaranych banków, wymieniali poufne informacje i plany handlowe, a kiedy indziej koordynowali swoje strategie handlowe za pośrednictwem profesjonalnego czatu internetowego o nazwie Sterling Lads.

Taka wymiana informacji umożliwiła uczestnikom rynku podejmowanie świadomych decyzji rynkowych dotyczących tego, czy i kiedy sprzedać lub kupić waluty, które mieli w swoich portfelach, w przeciwieństwie do sytuacji, w której uczestnicy rynku działający niezależnie od siebie obarczeni są nieodłącznym ryzykiem związanym z podejmowaniem takich decyzji.

Niekiedy taka wymiana informacji pozwalała również handlowcom na zidentyfikowanie możliwości koordynacji, na przykład poprzez praktykę zwaną „standing down”, polegającą na tym, że niektórzy z nich tymczasowo powstrzymywali się od handlu, aby nie przeszkadzać innemu handlowcowi.

Kary

Przy ustalaniu wysokości grzywien Komisja wzięła pod uwagę w szczególności wartość sprzedaży na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osiągniętą przez uczestników kartelu w odniesieniu do przedmiotowych produktów, stopień naruszenia, jego zasięg geograficzny oraz czas trwania.

Zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie łagodzenia kar z 2006 r., UBS otrzymał pełne zwolnienie z grzywny za ujawnienie istnienia karteli, dzięki czemu uniknął łącznej grzywny w wysokości ok. 94 mln EUR. Barclays, RBS i HSBC skorzystały z obniżenia grzywien za współpracę przy dochodzeniu Komisji. Obniżki odzwierciedlają czas współpracy oraz zakres, w jakim dostarczone przez nie dowody pomogły Komisji udowodnić istnienie kartelu.

Ponadto na mocy obwieszczenia Komisji o postępowaniach ugodowych z 2008 r. Komisja zastosowała zmniejszenie o 10 % grzywien nałożonych na przedsiębiorstwa Barclays, HSBC, RBS i UBS, w związku z przyznaniem się przez nie do udziału w kartelu oraz do odpowiedzialności w tym zakresie.

Ponieważ Credit Suisse nie współpracował w ramach procedury łagodzenia kar ani ugody, nie skorzystał z żadnych obniżek przyznanych w tych ramach. Komisja przyznała jednak łączną obniżkę w wysokości 4 %, aby odzwierciedlić fakt, że Credit Suisse nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie aspekty sprawy.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: