Fundusz Marguerite przechodzi w ręce BGK

Fundusz Marguerite przechodzi w ręce BGK

Zakończyły się negocjacje pomiędzy BGK a PKO Bankiem Polskim dotyczące sprzedaży udziałów w  funduszu Marguerite I. BGK będzie reprezentował polskie interesy w funduszu. W ciągu ośmiu lat fundusz Marguerite I pozwolił inwestorom zrealizować projekty infrastrukturalne warte blisko 2 mld zł w Polsce oraz przeprowadzili ważne inwestycje w krajach UE, ułatwiając polskim firmom dostęp do tych rynków i zwiększając bezpieczeństwo regionu.

PKO Bank Polski po zrealizowaniu zakładanych celów zaangażowania w projekt zakończył udział w funduszu Marguerite I. Jego następcą, reprezentującym polskie interesy na arenie europejskiej, został Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu PKO Banku Polskiego w Marguerite I inwestorzy zrealizowali w Polsce ważne projekty o wartości blisko 2 mld zł.

Od listopada 2017 r. BGK jest również inwestorem w nowoutworzonym funduszu Marguerite II wraz z wiodącymi w Europie krajowymi bankami rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Całkowite zaangażowanie Marguerite II przekracza 700 mln euro. Będzie on kontynuować udzielane wcześniej przez platformę Marguerite I wsparcie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w energii, w tym ze źródeł odnawialnych, transportu oraz infrastruktury cyfrowej.

Fundusz Marguerite przyciąga do polski kapitał

Dzięki zaangażowaniu PKO Banku Polskiego w fundusz Marguerite I na poziomie 100 mln euro, udało się przyciągnąć do Polski około 1 mld zł kapitału zagranicznego, co dzięki dodatkowemu finansowaniu dłużnemu na poziomie ok. 1 mld zł, przełożyło się na 2 mld zł inwestycji w gospodarce. Fundusz Marguerite I był więc katalizatorem dla inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ważnym sukcesem było zdobycie zaangażowania w krajowe projekty ze strony największych światowych inwestorów infrastrukturalnych. Dzięki zdobytemu przez nich pozytywnemu doświadczeniu, łatwiej będzie o finansowanie dla tego typu projektów w przyszłości. Inwestorzy przekonali się bowiem, że Polska to kraj przyjazny dla lokowania inwestycji, charakteryzujący się dużym potencjałem wzrostu.

Ważne projekty infrastrukturalne zrealizowane przy udziale Marguerite w Polsce

W ciągu ośmiu lat, przy udziale funduszu Marguerite I, zrealizowano w Polsce ważne projekty infrastrukturalne.

Przykładem jest budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu, która jest największym projektem zrealizowanym dotychczas w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Całkowity koszt budowy instalacji wyniósł 832 mln zł. W konstrukcji finansowania tej inwestycji, oprócz środków z Marguerite, wykorzystano także finansowanie dłużne, udzielone przez konsorcjum banków z m.in. PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Projekt spalarni odpadów w Poznaniu był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w tego typu przedsięwzięciach. Dzięki zakończeniu budowy i oddaniu instalacji do użytku, Poznań stał się jednym z miast europejskich, które skutecznie odpowiadają na współczesne potrzeby z zakresu ochrony środowiska.

Ważne dla Polski projekty zrealizowane w UE

Fundusz Marguerite I zrealizował ważne dla Polski projekty także w innych krajach UE. Wśród nich wymienić należy budowę terminala lotniczego w Zagrzebiu, który jest obecnie najnowocześniejszym tego typu obiektem na Bałkanach, obsługującym 8 mln klientów rocznie. Rozwój tej infrastruktury ułatwił polskiej spółce LOT ekspansję w tym regionie. Innym przykładem jest przejęcie udziałów w spółce Latvia Gas, co pozwoliło oddzielić od aktywów dystrybucyjnych aktywa przesyłowe gazu kontrolowane wcześniej przez Gazprom. Umożliwiło to budowę gazociągu transgranicznego Polska-Litwa, co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne krajów regionu, w tym Polski.

Paneuropejski fundusz finansujący duże projekty infrastrukturalne

Fundusz Marguerite I (2020 European Fund for Energy, Climate Change and Infrastructure) jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych. Jego polityka inwestycyjna skupia się na projektach w obszarze infrastruktury drogowej, energetycznej i związanej ze źródłami energii odnawialnej.

Tworzy go sześciu głównych inwestorów, będących wiodącymi instytucjami finansowymi, w tym Bank Gospodarstwa Krajowego (zastąpił PKO Bank Polski) i Europejski Bank Inwestycyjny, oraz trzech pozostałych inwestorów, wśród których znajduje się Komisja Europejska.

Udział BGK w kapitale funduszu wynosi ok. 14 proc. Zgromadzono w nim środki o wartości 710 mln euro, które po ośmiu latach od utworzenia Marguerite I, są już w pełni zainwestowane. Zrealizowane inwestycje pozwoliły osiągnąć funduszowi dwucyfrową rentowność. Kolejne projekty będą finansowane ze środków nowoutworzonego funduszu Marguerite II, którego udziałowcem od momentu utworzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Oceń ten artykuł: