Ograniczenie kręgu osób, do których może dzwonić tymczasowo aresztowany sprzeczne z Konstytucją?

Ograniczenie kręgu osób, do których może dzwonić tymczasowo aresztowany sprzeczne z Konstytucją?

Ograniczenie kręgu osób, do których może dzwonić tymczasowo aresztowany sprzeczne z Konstytucją?

We wtorek 19 października Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o przyłączeniu się do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sprzecznych z Konstytucją RP zasad kontaktowania się osób tymczasowo aresztowanych za pomocą aparatu telefonicznego.

Skargę do TK wniosła jedna z obywatelek, podnosząc naruszenie jej prawa do poszanowania życia rodzinnego, o czym mowa w art. 47 Konstytucji RP: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.

Zgodnie z art. 249 § 1 pkt 5 Kodeksu karnego wykonawczego, Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności i regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania, określające w szczególności sposoby korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych z aparatu telefonicznego. Skarżąca podniosła, że przepis ten upoważnia Ministra Sprawiedliwości do regulowania w drodze rozporządzenia spraw technicznych i organizacyjnych związanych z korzystaniem przez aresztowanego z telefonu, a nie przesłanki wydawania zgody na skorzystanie przez niego z tego telefonu.

Natomiast jak stanowi § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, organ dysponujący (a więc prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie przygotowawcze w sprawie, w której nastąpiło tymczasowe aresztowanie, a po wniesieniu aktu oskarżenia – sąd, przed którym sprawa się toczy) bezzwłocznie wydaje zarządzenie o zgodzie na korzystanie z aparatu telefonicznego przez tymczasowo aresztowanego:
1) wyłącznie w celu porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu porozumiewania się z osobą najbliższą.

W skardze obywatelka zarzuciła, że przepis ten wykracza poza delegację ustawową Kodeksu karnego wykonawczego, jak i dopuszcza się regulacji konstytucyjnego prawo obywateli jedynie aktem rangi rozporządzenia.

Zgłaszając swój udział w postępowaniu Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie, że przepis § 25 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości jest niezgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP:
„Ograniczenie kręgu osób, z którymi tymczasowo aresztowany może za zgodą porozumiewać się za pomocą aparatu telefonicznego, a także przesłanek wyrażania zgody na taki kontakt, mogą nastąpić jedynie w ustawie. Wdrożenie ich w rozporządzeniu narusza zatem art. 31 ust. 3 Konstytucji RP” (www.bip.brpo.gov.pl).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: