Jak otrzymać odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego

Jak otrzymać odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego?

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w Polsce ubezpieczonych jest około 60  proc. mieszkań i domów. Liczba osób ubezpieczających swoje nieruchomości z roku na rok rośnie.  Jednak zdarza się, że mimo ubezpieczenia poszkodowany, najczęściej z własnej winy, nie dostanie odszkodowania. Jak otrzymać odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego?

Przede wszystkim ubezpieczając nieruchomości i majątek musimy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia zawartymi w naszej polisie oraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Niestety najczęściej mało kto je czyta, a to właśnie ogólne warunki ubezpieczania zawierają między innymi wyłączenia, czyli informacje w jakich przypadkach odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Obecnie po zmianie przepisów wszystkie najważniejsze dla ubezpieczającej się osoby informacje przedstawiane są w formie skróconej zwykle na pierwszych stronach ogólnych warunków ubezpieczenia.

Należy mieć świadomość, że możemy nie uzyskać odszkodowania, jeżeli przyczyną szkody jest tzw. rażące niedbalstwo, nasze wysoce nieostrożne zachowanie lub nie przeprowadzenie obowiązkowych badań technicznych nieruchomości takich jak przegląd kominów, pieca czy instalacji elektrycznej.

Ważna staranność

Za rażące niedbalstwo uznaje się w orzecznictwie polskich sądów sytuacje przekroczenia podstawowych, elementarnych zasad staranności, postępowaniu poniżej minimalnego, elementarnego poziomu wiadomości lub umiejętności, graniczące z rozmyślnym działaniem. Za rażące niedbalstwo uznał zachowanie ubezpieczonego w jednej ze spraw sąd w sytuacji, gdy ubezpieczony w stanie nietrzeźwości zasnął z papierosem w ręku, wskutek czego doszło do wzniecenia pożaru.

Kancelaria Prawna B. Janyga i Wspólnicy sp.k. specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych, w tym ubezpieczeniowych, oraz kwestiach związanych z obsługą rynku ubezpieczeń. W praktyce kancelaria często ma do czynienia z sytuacjami, w których dochodzi do odmowy wypłaty odszkodowania z uwagi na ograniczony zakres ubezpieczenia. Jako przykład wspólnicy spółki podają jedną ze spraw, w której ubezpieczony dochodził odszkodowania za uszkodzenie drzwi w domu jednorodzinnym wskutek silnego wiatru. Ubezpieczenie zostało zawarte na bazie ryzyk nazwanych i obejmowało m.in. huragan, który został zdefiniowany w warunkach ubezpieczenia. W trakcie postępowania dowodowego ustalono, że wiatr, który wyrządził szkodę, miał mniejszą siłę niż wynikała z definicji huraganu, w związku z czym odszkodowanie nie zostało mu zasądzone. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel wylicza składkę dostosowana do zakresu ubezpieczenia, w związku z czym nadmierna oszczędność może spowodować, że w przypadku szkody zakład ubezpieczeń będzie miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia.

Odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego w liczbach

Według danych PUI w roku 2017 ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 39,8 mld zł, w tym 20,4 mld z tytułu ubezpieczeń na życie , z OC komunikacyjnego – 8,6 mld zł,  a z autocasco – 4,5 mld zł. Wśród ubezpieczeń majątkowych odszkodowań za skutki żywiołów wypłacono 1,7 mld zł.  W badaniu  przeprowadzonym  przez ARC Rynek i Opinia w roku 2016 ,,Polak na swoim. Ubezpieczenia nieruchomości w Polsce” ankietowani wskazali jako źródło strat –zalanie (77 proc.), włamanie (18 proc.), pożar (9 proc.), wandalizm (7 proc.), przepięcie elektryczne (3 proc.) i wichurę ( 3 proc.).

Doświadczenie pokazuje, że szybko i sprawnie załatwiane są szkody, gdzie odszkodowanie sięga kilku tysięcy zł.  Często jeżeli wnioskuje się o wyższe odszkodowanie, to ubezpieczony powinien te sumy udokumentować. Na przykład przeprowadzić konkurs ofert i przedstawić jego wyniki ubezpieczycielowi.

Zgłosić szkodę można pisemnie, telefonicznie, mailowo lub przez kontakt na stronie ubezpieczyciela. Po zgłoszeniu w ciągu 7 dni powinniśmy otrzymać od ubezpieczyciela listę niezbędnych dokumentów. Zdarza się, że postępowanie się opóźnia, mimo przekazania wszystkich dokumentów. Nie jest to jednak regułą, ponieważ KNF nakłada kary na ubezpieczycieli, którzy nie płacą w terminie.

Jak się odwołać?

Jeżeli poszkodowany nie jest zadowolony z przebiegu postępowania lub  wysokości odszkodowania może zwrócić się do Rzecznika Finansowego (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych). Kolejnym sposobem jest postępowanie polubowne. Poszkodowani w Polsce coraz częściej korzystają z usług profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych lub prawnych. W Parlamencie właśnie trwają pracę nad projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, która ureguluję pracę kancelarii odszkodowawczych. Kolejną możliwością jest skierowanie sprawy do sądu. Sąd obiektywnie ocenia powstały spór.

Źródło: Forte PR

Oceń ten artykuł: