Usprawnienie procedur w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i wprowadzenie możliwości zorganizowania zgromadzenia wspólników tej spółki z wykorzystaniem środków elektronicznych, za

Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzenia likwidacji lub przekształcenie jej w inną spółkę handlową nie wyłącza odpowiedzialności wspólników