Na podstawie zeznań podatkowych firm oraz podatkowych grup kapitałowych, Ministerstwo Finansów sporządziło listę tzw. dużych podatników podatku dochodowego od osób

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,