Nowy wzór oświadczenia OSW-RD

Nowy wzór oświadczenia OSW-RD

Nowy wzór oświadczenia OSW-RD

W poniedziałek 20 grudnia 2021 r. Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wzoru oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek.

Podmioty, w których udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych posiada prawa, muszą powiadamiać o tym fakcie podatnika. Nowelizacja systemu podatkowego Polski Ład wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek poprzez m.in. rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą wybrać ten rodzaj opodatkowania. Od 1 stycznia będą to:

– spółki z o.o.

– spółki akcyjne;

– proste spółki akcyjne;

– spółki komandytowe;

– spółki komandytowo-akcyjne

– których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele
(fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego.

W okresie opodatkowania ryczałtem, wspólnicy zobowiązani są do składania spółce będącej podatnikiem oświadczenia o posiadanych przez nich, w sposób bezpośredni i pośredni, udziałach (akcjach), ogóle praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych prawach majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Mają na to czas do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego, w którym spółka ta opodatkowana jest ryczałtem. W przypadku zmiany stanu faktycznego obowiązek ten należy spełnić w terminie 14 dni od dnia jej zaistnienia.

Nowy wzór oświadczenia OSW-RD wejdzie w życie prawdopodobnie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: