INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PRAWA


– N –

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
Nadzwyczajna zmiana stosunków
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym
"Należyta staranność" w prawie cywilnym
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Naruszenie praw autorskich
Natychmiastowa wykonalność wyroku
Negocjacje bez ogłoszenia
Negocjacje z ogłoszeniem
Niedozwolone postanowienia umowne
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Niezależny analityk
Nieuczciwa konkurencja
Notional Cash Pooling

– O –

Obligacje
Obligacje komunalne
Obligacje przychodowe
Obligacje skarbowe
Obligacje strukturyzowane
Obligacje z prawem pierwszeństwa
Obligacje zamienne
Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Obrót dewizowy
Obrót dewizowy z zagranicą
Obrót wartościami dewizowymi w kraju
Obrót wtórny
Odcinki zbiorowe

Odliczenia od dochodu – 2005 rok
Odliczenia od podatku dochodowego
Odnowienie
Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o.
Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki
Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej za zobowiązania spółki
Ogólne warunki ubezpieczenia
Opcje walutowe
Opcje azjatyckie
Opcje barierowe
Opcje bermudzkie

Opcje binarne
Opcje binarne graniczne
Opcje binarne korytarzowe
Opcje binarne z pasmem wahań
Opcje drabinowe
Opcje elastyczne
Opcje egzotyczne
Opcje "na okrzyk"
Opcje o opóźnionym starcie
Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii
Opcje o uwarunkowanej premii
Opcje ratalne
Opcje walutowe
Opcje wyboru
Opcje uwarunkowane
Opcje wsteczne
Opcje z megapremią
Opcje zapadkowe
Odpisy amortyzacyjne
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
Odsetki maksymalne
OFE
Oferta publiczna
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu (spółki akcyjnej)
Ogłoszenie testamentu
Opcje walutowe
Organ zatwierdzający
Organy podatkowe
Oszacowanie podstawy opodatkowania
Oszustwo kapitałowe
Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
Otwarte fundusze emerytalne w Polsce
Otwieranie działalności gospodarczej
Outsourcing bankowy
Overnighty

– P –

Papiery wartościowe
Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym
Partnerstwo publiczno-prywatne
Pełnomocnictwo procesowe
Pieniądz elektroniczny
Planowanie podatkowe i finansowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek VAT
Podatkowa optymalizacja transakcji
Podpis elektroniczny
Podnoszenie kapitału / podwyższanie kapitału
Podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Podwyższenie kapitału zakładowego (sp. z o.o.)
Podwyższenie kapitału zakładowego (spółki akcyjnego)
Pola eksploatacji
Polecenie przelewu
Polecenie zapłaty
Postępowanie nakazowe
Postępowanie pojednawcze
Postępowanie spadkowe
Postępowanie upominawcze
Postępowanie uproszczone
Postępowanie zabezpieczające
Potrącenie
Powiernicze nabycie nieruchomości
Powództwo przeciwegekucyjne
Powództwo o ustalenie
Pozew o ochronę dóbr osobistych
Pozew o ochronę niemajątkowych praw autorskich
Pozew o rozwiązanie spółki jawnej
Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki
Pozew o uchylenie uchwały wspólników
Pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej (małżonków)
Pozew o wyłączenie wspólnika
Pozorne bankructwo
Prawa do akcji
Prawa do akcji
Prawa poboru
Prawa pochodne
Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.
Prawo odkupu
Prekluzja dowodowa
Premia gwarancyjna
Private banking
Private equity
Program DOKE
Programy oszczędnościowe
Prokura
Prospekty emisyjne
Przedawnienie roszczeń
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorca
Przekazy w obrocie dewizowym
Przekupstwo menedżerskie
Przelew
Przelew transgraniczny
Przestępczość gospodarcza
Przetarg nieograniczony
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Przyjęte praktyki rynkowe
Publiczny list zastawny

Przed użyciem strony proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"