Podwyżka kolejnych opłat, tym razem za korzystanie ze środowiska

Podwyżka kolejnych opłat, tym razem za korzystanie ze środowiska

Podwyżka kolejnych opłat, tym razem za korzystanie ze środowiska

25 października w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. poz. 960). To kolejna podwyżka, będąca konsekwencją poprzednich.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem, górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 r. wynosić będą:

  1. a) za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 426,02 zł/kg;
  2. b) za umieszczenie odpadów na składowisku – 312,10 zł/Mg.

To wyższe stawki niż obowiązujące w 2021 r., które wynosiły odpowiednio: 412,01 zł/kg i 301,84 zł/Mg.

Obwieszczenie w załączniku nr 2 wskazuje również szczegółowe, jednostkowe stawki opłat za poszczególne gazy lub pyły.

W przypadku omawianych stawek, kolejne podwyżki są efektem domina. Zgodnie bowiem z art. 291 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627, ze zm.), minister właściwy do spraw klimatu, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek opłat na rok następny, uwzględniając dotychczasowe zmiany wysokości stawek oraz zasadę, o której mowa w ust. 1. A, która stanowi, że stawki opłat za rok poprzedni, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: