"Biblioteczka inwestora Dr Paweł Wawrzyniak Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytet Łódzki Artykuł pochodzi z kwartalnika "e-Finanse"- pisma poświęconego zagadnieniom finansowym publikowanego w Internecie. Jego wydawcą jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Artykuł ukazał się w nr 2/2007. Chcesz założyć rachunek maklerski?

Wejście na New Connect [29.09.2007] Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie następuje na wniosek ich emitenta. Wzór wniosku określa Organizator Alternatywnego Systemu. Do wniosku o wprowadzenie emitent zobowiązany jest dołączyć: 1) odpis aktu założycielskiego, aktualny statut albo inne dokumenty (lub

Uczestnicy rynku New Connect [29.09.2007] Organizator Alternatywnego Systemu określa na wniosek członka giełdy datę rozpoczęcia i zakres jego działania w alternatywnym systemie jako Członka Rynku. Decyzja w tej sprawie może zostać uzależniona od spełniania przez członka giełdy szczegółowych warunków określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

Market Makerzy New Connect [29.09.2007] Market Makerem jest Członek Rynku lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną niebędący Członkiem Rynku, który na mocy umowy z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązał się do składania na rynku kierowanym cenami ofert kupna i sprzedaży na

Instrumenty finansowe na New Connect [29.09.2007] Wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie, mogą być instrumenty finansowe, o ile: 1) został sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru), z zastrzeżeniem zasad poniższych, 2) zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,

Autoryzowani doradcy New Connect [29.09.2007] Autoryzowanym Doradcą jest firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisane na listę prowadzoną przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Autoryzowanym Doradcą dla danego emitenta nie może być

Animatorzy Rynku New Connect [29.09.2007] Animatorem Rynku jest Członek Rynku lub podmiot będący firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną niebędący Członkiem Rynku, który na mocy umowy z Organizatorem Alternatywnego Systemu zobowiązał się do dokonywania na własny rachunek na rynku kierowanym zleceniami czynności mających na

Animatorzy Rynku New Connect [29.09.2007] Alternatywny system obrotu to organizowany przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób umożliwiający zawieranie transakcji