INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PRAWA


– W –

Wadium przy zamówieniach publicznych
Walne zgromadzenie spółki akcyjnej
Walne zgromadzenie spółki publicznej
Walutowe transakcje zmiany stóp procentowych (CIRS)
Warranty opcyjne
Warranty subskrypcyjne
Wartości niematerialne i prawne
Wartość godziwa
Wartość początkowa
Wartość przedmiotu sporu
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Wbudowany instrument pochodny
Weksel trasowany
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
Właściwość ogólna
Właściwość przemienna
Właściwość wyłączna
Wniosek o ogłoszenie upadłości
Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego
Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego
Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
Wniosek o zabezpieczenie dowodu
Wtóropisy
Wspólność majątkowa małżonków
Wzorce umowne
Wycena aktywów
Wyjaśnienia dotyczące stosowania prawa podatkowego
Wyłączenie sędziego
Wykupy lewarowane (LBO – Leveraged Buy Out)
Wypowiedzenie umowy o pracę
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
Wyrok zaoczny
Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych

– X –

– Y –

– Z –

Zabezpieczenie spadku
Zabezpieczenie spadku po cudzoziemcach
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
Zagraniczna instytucja finansowa
Zaliczka na poczet dywidendy
Zamówienie sektorowe
Zamówienie z wolnej ręki
Zaproszenie na zgromadzenie wspólników (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)
Zapytanie o cenę
Zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)
Zatrudnianie cudoziemców
Zarządzanie aktywami oraz bieżącą płynnością
Zarządzanie portfelem
Zarzuty od nakazu zapłaty
Zarzuty przeciwko planowi podziału (w postępowaniu upadłościowym)
Zasada swobody umów
Zastaw skarbowy
Zaświadczenia podatkowe
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
Zażalenie do sądu
Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej
Zbycie (sprzedaż) udziału w spółce osobowej
Zdolność kredytowa
Zgłoszenie zamiaru koncentracji
Zgłoszenie wierzytelności
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
Zlecenie brokerskie
Złożony instrument finansowy
Zmiana statutu spółki akcyjnej
Znaczący inwestor
Znaki legitymacyjne
Znaki towarowe
Zniesienie współwłasności
Zobowiązanie podatkowe
Zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych
Zwrot kosztów procesu
Zwyczajne walne zgromadzenie

Przed użyciem strony proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"