Wspólnik spółki jawnej, za wynagrodzeniem pieniężnym, w oparciu o pisemną umowę, nabył ogół praw i obowiązków innego wspólnika w tej