Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał 3 sierpnia 2020 r. komunikat dotyczący możliwości stosowania wskaźników referencyjnych stopy procentowej w umowach kredytu.