W piątek 11 stycznia 2019 r., ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości przedstawili wspólny projekt rozporządzenia