Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły ogólnounijny zestaw narzędzi w zakresie łączności, będący zbiorem najlepszych praktyk, które uważają za najskuteczniejsze przy