Państwa członkowskie uzgadniają najlepsze praktyki, aby przyspieszyć wdrażanie sieci 5G

Państwa członkowskie uzgadniają najlepsze praktyki, aby przyspieszyć wdrażanie sieci 5G

Państwa członkowskie uzgadniają najlepsze praktyki, aby przyspieszyć wdrażanie sieci 5G

Państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły ogólnounijny zestaw narzędzi w zakresie łączności, będący zbiorem najlepszych praktyk, które uważają za najskuteczniejsze przy wprowadzaniu stacjonarnych i mobilnych sieci o bardzo wysokiej przepustowości, w tym 5G.

Te najlepsze praktyki obejmują na przykład zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na niektóre roboty budowlane, jeden portal internetowy udostępniający wszystkie niezbędne informacje na temat pozwoleń, robót budowlanych i infrastruktury, zachęty finansowe w ramach aukcji pasm na potrzeby inwestycji w sieci oraz środki wspierające łączność bezprzewodową w celu umożliwienia stosowania przełomowych technologii i inteligentnych maszyn w sektorze produkcyjnym i przemysłowym.

Pomogą one państwom członkowskim w zapewnieniu terminowego i sprzyjającego inwestycjom dostępu do pasma 5G dla operatorów komórkowych i innych użytkowników pasma, w tym dla transgranicznych zastosowań przemysłowych, np. w transporcie, energetyce, opiece zdrowotnej lub rolnictwie. Pomogą one również operatorom obniżyć koszty wdrożenia gigabitowych łączy szerokopasmowych.

Zaprezentowany 26 marca zestaw narzędzi w zakresie łączności jest następstwem zalecenia Komisji Europejskiej z września 2020 r., w którym wezwano państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo wysokiej przepustowości, w tym w sieć 5G, która stanowi najbardziej fundamentalny element transformacji cyfrowej i zasadniczy filar ożywienia gospodarczego. Na początku marca Komisja przedstawiła komunikat w sprawie europejskiej dekady cyfrowej, w którym określono cel polegający na podłączeniu wszystkich europejskich gospodarstw domowych do sieci o gigabitowej przepustowości oraz zapewnieniu zasięgu sieci 5G na wszystkich zaludnionych obszarach w UE, a także na głównych szlakach transportowych.

Zestaw narzędzi łączności opiera się na dyrektywie w sprawie obniżenia kosztów łączności szerokopasmowej, która jest obecnie poddawana przeglądowi Komisji, oraz na europejskim kodeksie łączności elektronicznej. Następnym krokiem powinno być przekazanie Komisji przez państwa członkowskie do dnia 30 kwietnia 2021 r. ich indywidualnych planów działania w celu wdrożenia tego zestawu.

Jak podsumował Thierry Breton, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego: „W Dekadzie Cyfrowej wszyscy Europejczycy powinni korzystać z szybkich i bezpiecznych połączeń. Już dziś musimy zacząć realizować te ambicje. Zestaw narzędzi łączności jest wynikiem współpracy państw członkowskich i ich zaangażowania w usuwanie przeszkód i przyspieszenie wprowadzania bardzo szybkich sieci”.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: