Skiny do Winampa

Winamp to bezp�atny program komputerowy wyprodukowany przez firm� Nullsoft (obecnie oddzia� AOL) s�u��cy do odtwarzania wi�kszo�ci plik�w audio (w tym internetowych stacji radiowych) i video.

Cechy programu Winamp

Posiada tak�e mo�liwo�� nagrywania i zgrywania p�yt CD, bibliotek� medi�w, uzupe�nianie danych o utworach z internetowego serwisu CDDB. Wsp�pracuje z odtwarzaczami multimedialnymi (firmy Apple, Creative i zgodnych z Microsoft Plays For Sure. Mo�liwo�ci programu mo�na zwi�kszy� wtyczkami. Program jest dost�pny na platform� Windows. Istnieje r�wnie� odmiana Winampa na komputery Amiga o nazwie AmiAmp.

Historia programu Winamp

Pierwsza wersja programu ukaza�a si� w 1997 roku. Premiera obecnej edycji 5 mia�a miejsce w 2004 r. Wersja Winampa 4.x nigdy nie istnia�a, poniewa� Winamp 5.x jest wersj� ��cz�c� cechy serii oznaczonej numerem 2.x i wersji 3.x (2 + 3 = 5).

Download Winamp

Winampa mo�na pobra� z oficjalne strony tego programu – https://www.winamp.com/

Nota prawna: Przed u�yciem strony " Skiny do Winampa | Download Winamp " prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".