Po�yczka na samoch�d przez Internet

Po�yczka na samoch�d to doskona�y spos�b na to, aby ju� dzi� zasi��� za kierownic�, podczas gdy zap�ata ceny za samoch�d b�dzie roz�o�ona na wiele miesi�cznych rat.

Dok�adniej rzecz bior�c to po�yczkodawca zap�aci cen� samochodu ju� dzi�, a �wie�o upieczony posiadacz czterech k�ek b�dzie mu zwraca� po�yczone pieni�dze w miesi�cznych ratach, powi�kszonych o wysoko�� oprocentowania.

Po�yczki na samoch�d w ofercie innych bank�w

Po�yczka na samoch�d w Banku Zachodnim WBK
"Jako posiadacz konta w BZ WBK sfinansuj zakup swojego samochodu we w�asnym banku. Wi��e si� z tym wiele korzy�ci m.in. zwolnienie z op�at za przelewy dokonywane na sp�at� po�yczki za po�rednictwem us�ug BZ WBK24, Direct Debit lub w oddziale BZ WBK, minimalne wymagania formalne itp."

NBPortal: Po�yczka na samoch�d…
"Marzysz o samochodzie? Potrzebujesz pieni�dzy na jego kupno? I sporo czasu na sp�at�? Masz dwie g��wne drogi realizacji planu: kupno u dealera, kt�ry ma podpisan� umow� z jakim� bankiem lub kredyt bezpo�rednio z banku."

Nota prawna: Przed u�yciem strony "Po�yczka na samoch�d" prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".