Wojska brytyjskie i estońskie wkraczają do Polski

Wojska brytyjskie i estońskie wkraczają do Polski

Wojska brytyjskie i estońskie wkraczają do Polski

Prezydent RP Andrzej Duda 1 grudnia 2021 r. wydał postanowienie dające zgodę na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Republiki Estońskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1104).

Jak wynika z opublikowanego 1 grudnia postanowienia, w terminie od 2 grudnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. na terytorium RP przebywać będą siły zbrojne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o liczebności do 155 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 55 pojazdów oraz Republiki Estońskiej, o liczebności do 150 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi oraz do 60 pojazdów.

Celem wkroczenia obcych wojsk do Polski jest wzmocnienie naszych sił zbrojnych w „operacji wojskowej reagowania kryzysowego prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju”.

Estońscy i brytyjscy żołnierze będą mieli prawo do użycia:

1) środków przymusu bezpośredniego:

a) chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej (paralizatorów),

c) pojazdów służbowych,

d) rodków przeznaczonych do pokonywania zamknięć budowlanych i innych
przeszkód, w tym materiałów wybuchowych,

e) środków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub olśniewających,

w przypadku konieczności: odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby; przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

2) użycia broni palnej, gdy zaistnieje co najmniej jeden z przypadków:

a) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:

– życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego
zamachu,
– ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania
czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,
– mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia
lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego
zamachu;

b) w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

– zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu
uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów,
urządzeń lub obszarów;
– pokonanie przeszkody uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub
zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia, lub w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia;
– zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;
– neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo
wybuchu, powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub
życia uprawnionego lub innej osoby;
– unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu
lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;
– oddanie strzału ostrzegawczego;
– zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: