Wniosek o zmianę danych fundacji, stowarzyszenia / KRS-Z20

Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-Z20 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 298KB
Formularz KRS – format PDF, 140KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 ustawy o KRS są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.