Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów Kodeksu karnego w zakresie orzekania