Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 25 listopada 2021 r. wydał wyrok w sprawie C-289/20, rozstrzygający o właściwości miejscowej sądu do rozpoznania