Formularze PIT

PIT-14: Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej: wkładu budowlanego lub mieszkaniowego, wysokości wycofanych lub: przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

IFT-1/IFT-1R: Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby: fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

IFT-3/IFT-3R: Informacja dotycząca wypłaty odsetek lub zabezpieczenia wypłaty odsetek faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

IFT/A: Informacja o numerach rachunków i wysokości odsetek wypłaconych lub: postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

PIT-11: Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-12: Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku: dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-16: Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16A: Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i: odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku: podatkowego

PIT-16Z: Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

PIT-19A: Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,: zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od: przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-2: Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-28: Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych: odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28/A: Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne: nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o: podobnym charakterze oraz ze sprzedaży

PIT-28/B: Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

PIT-2A: Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2K: Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

PIT-3: Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia: społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów: obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-36: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-40: Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-40A/11A: Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy /: Informacja o dochodach: uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy

PIT-4R: Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-6: Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z: działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm: szacunkowych dochodu

PIT-8AR: Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8C: Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT/B: Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT/BR: Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów: uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

PIT-CFC: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki: kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT/D: Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT/DS: Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym

PIT/M: Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT/O: Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-OP: Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego

PIT-R: Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT/Z: Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej: działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających: ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego: (poniesionej) w roku podatkowym

PIT/ZG: Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

SSE/A: Wykaz udziałów w spółkach

SSE-R: Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu: prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na: podstawie zezwolenia

SSE-R/A: Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą