Odcinki zbiorowe

Odcinek zbiorowy jest dokumentem, kt�ry inkorporuje on dwie lub wi�ksz� liczb� akcji. Jego tre�� powinna odpowiada� wymogom art. 328 k.s.h., czyli powinien by� sporz�dzony na pi�mie i zawiera� nast�puj�ce dane:

1) firm�, siedzib� i adres sp�ki,  
2) oznaczenie s�du rejestrowego i numer, pod kt�rym sp�ka jest wpisana do rejestru,  
3) dat� zarejestrowania sp�ki i wystawienia akcji,  
4) warto�� nominaln�, seri� i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczeg�lne z akcji,
5) wysoko�� dokonanej wp�aty w przypadku akcji imiennych,  
6) ograniczenia co do rozporz�dzania akcj�,  
7) postanowienia statutu o zwi�zanych z akcj� obowi�zkach wobec sp�ki.

[Podstawa prawna: kodeks cywilny]

Przed u�yciem strony "Odcinki zbiorowee" prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWR�T
do strony g��wnej "Encyklopedii Prawa"