Hipoteczne listy zastawne

Hipoteczne listy zastawne są papierami wartościowym imiennym lub na okaziciela, których podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych.

Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:

1) nazwę "hipoteczny list zastawny";

2) wskazanie podstawy prawnej emisji;

3) nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;

4) serię i numer hipotecznego listu zastawnego;

5) oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie, i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu;

6) w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat – informację, że po upływie 5 lat od dnia emisji bank hipoteczny może dokonać jego umorzenia przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu;

7) informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego niż w określonym terminie przedstawienia go do wykupu;

8) miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego;

9) podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpispowiernika; podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.

[Podstawa prawna: ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych]

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"

Listy zastawne w praktyce

Listy zastawne RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna
Zgodnie z informacjami w.w. banku, "zapadalność listów zastawnych do tej pory wyemitowanych przez BRE Bank Hipoteczny S.A. wynosi od 3 do 7 lat. Głównym celem bankowości hipotecznej jest pozyskanie długoterminowego kapitału dla finansowania zakupu nieruchomości. "

Listy zastawne BPH Banku Hipotecznego
BPH Bank Hipoteczny SA w 2005 roku przeprowadził dwie publiczne emisje hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości 600 000 000 PLN:
1) 2 czerwca na kwotę 200 000 000 PLN, o okresie wykupu 7 lat,
2) 21 listopada na kwotę 400 000 000 PLN, o okresie wykupu 5 lat.
Emisje zostały przeprowadzone w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 3 000 000 000 PLN.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Listy zastawne" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".