Zaproszenie na zgromadzenie wsp�lnik�w (sp�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci�)

Zgromadzenie wsp�lnik�w sp�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� zwo�uje si� za pomoc� list�w poleconych lub przesy�ek nadanych poczt� kuriersk�, wys�anych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wsp�lnik�w.

Zamiast listu poleconego lub przesy�ki nadanej poczt� kuriersk�, zawiadomienie mo�e by� wys�ane wsp�lnikowi poczt� elektroniczn�, je�eli uprzednio wyrazi� na to pisemn� zgod�, podaj�c adres, na kt�ry zawiadomienie powinno by� wys�ane.

W zaproszeniu nale�y oznaczy� dzie�, godzin� i miejsce zgromadzenia wsp�lnik�w oraz szczeg�owy porz�dek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy sp�ki nale�y wskaza� istotne elementy tre�ci proponowanych zmian.

Przed u�yciem strony "Zaproszenie na zgromadzenie wsp�lnik�w (sp�ki z ograniczon� odpowiedzialno�ci�)" prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWR�T
do strony g��wnej "Encyklopedii Prawa"