Potrzebujesz porady prawnej na temat podwy�szenia kapita�u zak�adowego?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje us�ugi w zakresie porad prawnych dla konsument�w i przedsi�biorc�w.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Podwy�szenie kapita�u zak�adowego (w Sp�ce Akcyjnej)

Podwy�szenie kapita�u zak�adowego wymaga zmiany statutu i nast�puje w drodze emisji nowych akcji lub podwy�szenia warto�ci nominalnej dotychczasowych akcji.

Obj�cie nowych akcji mo�e nast�pi� w drodze:
1) z�o�enia oferty przez sp�k� i jej przyj�cia przez oznaczonego adresata; przyj�cie oferty nast�puje na pi�mie pod rygorem niewa�no�ci (subskrypcja prywatna),
2) zaoferowania akcji wy��cznie akcjonariuszom, kt�rym s�u�y prawo poboru (subskrypcja zamkni�ta),
3) zaoferowania akcji w drodze og�oszenia zgodnie z art. 440 � 1 k.s.h., skierowanego do os�b, kt�rym nie s�u�y prawo poboru (subskrypcja otwarta).

Podwy�szenie kapita�u zak�adowego mo�e by� dokonane dopiero po ca�kowitym wp�aceniu co najmniej dziewi�ciu dziesi�tych dotychczasowego kapita�u zak�adowego. Przepisu nie stosuje si� w przypadku ��czenia si� sp�ek.

Uchwa�a o podwy�szeniu kapita�u zak�adowego nie mo�e by� zg�oszona do s�du rejestrowego po up�ywie sze�ciu miesi�cy od dnia jej powzi�cia, a w przypadku akcji nowej emisji b�d�cych przedmiotem oferty publicznej obj�tej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym za��czonym do zawiadomienia dotycz�cego tych akcji, na podstawie przepis�w o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument�w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp�kach publicznych – od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu albo z�o�enia zawiadomienia, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo zawiadomienie nie mog� zosta� z�o�one po up�ywie czterech miesi�cy od dnia powzi�cia uchwa�y o podwy�szeniu kapita�u zak�adowego.

Zarz�d dokona zwrotu wk�ad�w pieni�nych lub niepieni�nych osobom, kt�re obj�y akcje, najp�niej z up�ywem miesi�ca od bezskutecznego up�ywu sze�ciomiesi�cznego terminu, o kt�rym mowa w � 4, a w przypadku zg�oszenia podwy�szenia kapita�u zak�adowego do s�du rejestrowego, przed up�ywem miesi�ca, licz�c od dnia uprawomocnienia si� postanowienia s�du o odmowie rejestracji. Przepis ten nie narusza art. 438 � 3 i � 4 oraz art. 439 � 3 k.s.h.

>>> POWR�T
do spisu tre�ci Encyklopedii Prawa

Nota prawna: Przed u�yciem strony "Podwy�szenie kapita�u zak�adowego (w Sp�ce Akcyjnej) " prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu".