Wniosek o zmianę danych towarzystwa ubezpieczeń / KRS-Z8

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-Z8 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 356KB
Formularz KRS – format PDF, 145KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:
1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń określa się przedmiot działalności oddziału,
2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty jego złożenia,
3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości,

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

5) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółek akcyjnych oraz spółdzielni – wzmiankę o złożeniu sprawozdania z ich działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają ich złożenia do sądu rejestrowego.