Wniosek o zmianę danych spółki komandytowo-akcyjnej / KRS-Z2

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna (KRS-Z2 )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 316KB
Formularz KRS – format PDF, 140KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:
1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,
4) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje,
5) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem,
6) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją,
7) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności,
8) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności,
9) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.