Reprezentant podmiotu zagranicznego / KRS-WJ

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – reprezentant podmiotu zagranicznego (KRS-W)

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 112KB
Formularz KRS – format PDF, 103KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w przypadku gdy:

1) oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

2) nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;

3) działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu.