KE publikuje raport nt. przestrzegania regulacji opłat interchange

Komisja Europejska publikuje raport nt. przestrzegania regulacji w zakresie opłat interchange

Komisja Europejska opublikowała 11 marca 2020 r. opracowanie na temat stosowania w praktyce rozporządzenia w sprawie opłat interchange (IFR), w ramach działań unijnej polityki antymonopolowej. Opłata interchange to specjalna opłata pobierana od transakcji dokonywanych kartą płatniczą.

Wszelkie dokonywane kartą płatniczą transakcje obarczone są opłatą interchange, czyli taksą, która trafia na konto emitenta danej karty. Emitentem jest bank lub inna instytucja finansowa, która prowadzi konto rozliczeniowe, do którego przypisana jest karta. Opłatę interchange emitent pobiera bezpośrednio od agenta rozliczeniowego, czyli firmy obsługującej terminal płatniczy.

Jak wynika z przedstawionego przez Komisję raportu, w latach 2015-2017 opłaty interchange za karty konsumenckie zmniejszyły się o 35% (około 2,680 miliardów EUR co rocznie). Spadek ten spowodował niższe opłaty dla sprzedawców detalicznych, a także korzyści dla konsumentów wynikające z niższych cen detalicznych. Ponadto zwiększenie liczby transgranicznych usług autoryzacji i transakcji kartami doprowadziło do większej integracji rynku.

W badaniu udział wzięły wszystkie odpowiednie grupy zainteresowanych stron ze wszystkich państw członkowskich. Do udziału w nim zaproszono ponad 5000 uczestników rynku, którzy przedstawili swoje opinie. Zostało zakończone w grudniu 2019 r.

Do końca 2020 r. Komisja Europejska ma przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat stosowania samego rozporządzenia IFR. Opublikowany 11 marca 2020 r. raport będzie jednym ze źródeł informacji dla tego sprawozdania, wraz z informacjami zwrotnymi od zainteresowanych stron i ocenami właściwych krajowych organów wykonawczych.

W kwietniu 2015 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie 2015/751 w sprawie opłat interchange za transakcje realizowane przy użyciu kart (IFR). Jego przepisy zaczęły obowiązywać w latach 2015-2016. W szczególności IFR ogranicza opłaty interchange, wprowadza zasady biznesowe i zakazuje praktyk tworzących bariery, takie jak ograniczenia terytorialne lub uniemożliwianie wyboru marki płatności lub wniosku o płatność. Rozporządzenie ma na celu promowanie płatności kartą w trybie off-line, on-line i mobilnym, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: