Wpisanie do KRS emisji akcji / KRS-WG

Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – emisje akcji (KRS-WG )

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Formularz KRS – format RTF, 115KB
Formularz KRS – format PDF, 111KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:

1) złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna),

2) zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru
(subskrypcja zamknięta),

3) zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).

Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego. Przepisu nie stosuje się w przypadku łączenia się spółek.