Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej / KRS-W2

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna (KRS-W2)

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 264KB
Format PDF, 133KB

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad dla przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:
1) firmę i siedzibę spółki,
2) przedmiot działalności spółki,
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.