Rejestracja Spółki Europejskiej / W13

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska (KRS-W13 ).

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 390KB
Format PDF, 148KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o której mowa powyżej ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.