Rejestracja Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (KRS-W12 ).

Link do odpowiedniego formularza na serwerze Ministerstwa Sprawiedliwości:

Format RTF, 249KB
Format PDF, 131KB

>>> POWRÓT
do listy formularzy KRS

Warto pamiętać, że…

Wpis do Rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu – również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.