W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pojawiła się interpretacja ogólna Nr DD2.8202.4.2020 doprecyzowująca katalog wydatków, jakie mogą