SoulSeek download

[10.11.2007] Ju� wkr�tce pierwsze publikacje Portalu Skarbiec.Biz b�d� dost�pne w sieci peer-to-peer zwanej SoulSeek.

W chwili obecnej e-book "Kasyno zawsze wygrywa. Kilka ma�o znanych prawd na temat inwestycji na rynku Forex" udost�pniam w sieci eDonkey2000, obs�ugiwanej przez programy eMule oraz Shareaza. E-Book mo�na pobra� przy u�yciu poni�szego linka:

ed2k://|file|Forex%20trading.pdf|361906|8F8A9599F3F6160DE780A87C4F808503|h=ZUh1LHWHHLZUUSKW7XKGCP2QHC4M7HWX|/

Sie� SoulSeek zosta�a stworzona przez programist� Napstera, Nir Arbel i w chwili obecnej jest istotnym forum wymiany m.in. muzyki (szczeg�lnie alternatywnej).

Cech� charakterystyczn� Soulseek jest mo�liwo�� �ci�gania ca�ych folder�w, a nie tylko pojedynczych plik�w, co znacznie u�atwia kompletowanie pe�nych album�w. SoulSeek s�u�y nie tylko do wymieniania si� plikami r�nego rodzaju.

Alternatywnym programem do obs�ugi sieci Soulseek jest Nicotine – aplikacja rozprowadzana na zasadach licencji GPL, napisana jest w Pythonie, interfejs graficzny stworzony zosta� za pomoc� PyGTK.

Nota prawna: Przed u�yciem strony "SoulSeek download" prosz� nie zapomnie� o zapoznaniu si� z "Warunkami korzystania z portalu". Nale�y pami�ta�, �e nie wszystkie torrenty, kt�re s� darmowe s� tak�e legalne!