Rachunkowość w praktyce


Rachunkowość w praktyce

W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia sprawozdań finansowych w ramach "Encyklopedii Prawa" Portalu Skarbiec.Biz stworzyliśmy specjalny dział tematyczny, poświęcony wyłącznie problematyce ustawy o rachunkowości, w szczególności takim problemom jak zakres stosowania przepisów o rachunkowości, zasady rachunkowości czy struktura ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych.

Zakres stosowania przepisów o rachunkowości
Przepisy ustawy o rachunkowości co do zasady stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.

Czym są zasady rachunkowości (polityka rachunkowości)?
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, pojęcie "przyjęte zasady rachunkowości" (zasady rachunkowości) oznacza wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą, w tym także określone w MSR, zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.

Jak powinny wyglądać księgi rachunkowe?
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Co może stanowić postawę zapisów w księgach rachunkowych?
Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (zwane skrótowo "dowodami źródłowymi"): zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom oraz wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio tzw. zasady wyceny aktywów i pasywów oraz tzw. zasady ustalania wyniku finansowego.

Kto ma obowiązek sporządzenia konsolidowanego sprawozdania finansowego?
Jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na to, w jakim państwie znajduje się ich siedziba, zestawione w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?
Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Ważniejsze pojęcia ustawy o rachunkowości

Cena nabycia
Cena (wartość) sprzedaży netto
Dziennik ksiąg rachunkowych
Jednostka dominująca
Kierownik jednostki
Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
Koszt wytworzenia produktu
Metoda konsolidacji pełnej
Metoda konsolidacji proporcjonalnej
Metoda praw własności
Odpisy amortyzacyjne
Organ zatwierdzający
Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
Rezerwy
Rok obrotowy
Wartość godziwa
Wartość początkowa
Wycena aktywów
Znaczący inwestor

Przed użyciem strony "Rachunkowość w praktyce" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"

Oceń ten artykuł: