Przedsi�biorca

Przedsi�biorc� w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia�alno�ci gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb�d�ca osob� prawn�, kt�rej odr�bna ustawa przyznaje zdolno�� prawn� – wykonuj�ca we w�asnym imieniu dzia�alno�� gospodarcz�. Za przedsi�biorc�w uznaje si� tak�e wsp�lnik�w sp�ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia�alno�ci gospodarczej.

Przedsi�biorc� w rozumieniu kodeksu post�powania cywilnego jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieb�d�ca osob� prawn�, kt�rej ustawa przyznaje zdolno�� prawn�, prowadz�ca we w�asnym imieniu dzia�alno�� gospodarcz� lub zawodow�.

>>> POWR�T
do strony g��wnej "Encyklopedii Prawa"