Kolejne zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu księgowego w ramach II. transzy deregulacyjnej

[27.06.2014] W dniu 30 maja 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Planowane zmiany przewidują m.in. rezygnację z wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia wyższego z zakresu rachunkowości oraz certyfikatu poświadczającego kwalifikacje dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Będą oni zwolnieni nie tylko z obowiązku zdania egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu, lecz również z odbycia obligatoryjnych praktyk. Po wejściu w życie przepisów ww. ustawy, każda osoba prowadząca usługowo księgi rachunkowe nadal będzie musiała spełniać następujące wymogi:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe lub za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych;
  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością prowadzenia ksiąg.

Osoby, które uzyskały certyfikaty księgowe nadal będą mogły się nimi posługiwać w celu poświadczenia swoich kwalifikacji zawodowych. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów będzie zamieszczany w celach informacyjnych wykaz osób, które uzyskały certyfikat księgowy.

Przepisy przejściowe ww. ustawy umożliwiają uzyskanie certyfikatu księgowego osobom, które złożą wniosek o wydanie certyfikatu księgowego przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ww. ustawy złożą wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu, przystąpią do tego egzaminu na zasadach dotychczasowych.
Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wejdzie w życie w omawianym powyżej zakresie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Szczegółowy przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronach Sejmu RP: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1576.

Iwona Frąckiewicz, Biegły rewident, Rzeczoznawca majątkowy, DPPA Audit Sp. z o.o.

Treści dostarcza Portal TaxFin.pl

Oceń ten artykuł: