Najważniejsze zmiany w prawie o stowarzyszeniach

Najważniejsze zmiany w prawie o stowarzyszeniach

[22.07.2016] Z dniem 20.05.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. To pierwsza tak poważna nowelizacja od czasów jej powstania w 1989 r., wprowadzająca wiele ciekawych rozwiązań.

Niniejszy tekst jest jedynie próbą przybliżenia najistotniejszych zmian.

Pierwszą kluczową zmianą i przede wszystkim ułatwieniem jest zmniejszenie liczby członków niezbędnych do utworzenia stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną z dotychczasowych 15-stu do 7-miu (art. 9 Pr.stow.).

Drugim jakże istotnym aspektem zmian jest doprecyzowanie i rozbudowanie dotychczas lakonicznych przepisów dotyczących terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia o uregulowania dotyczące zasady jej tworzenia i funkcjonowania. Zgodnie z nową regulacją w/w jednostka rozpoczyna swoją działalność dopiero po uzyskaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym a w przypadku jej rozwiązania, przeprowadza się jej likwidację (art. 10a ust. 7 Pr.stow.).

Ważnym elementem wprowadzonym ustawą z dnia 25.09.2015 r. jest także uszczegółowienie przepisów regulujących kwestię rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obowiązujący do 20 maja 2016 r. art. 16 przewidywał jedynie, że "sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą". W nowym brzmieniu powyższy przepis staje się ust. 1 nowego rozbudowanego o ust. 2 dopuszczający możliwość wyznaczenia przez sąd rejestrowy posiedzenia wyjaśniającego oraz ust. 3 zobowiązujący sąd rejestrowy do oddalenia wniosku, jeżeli stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa, art. 16.

Ponadto rozszerzono obowiązek sądu rejestrowego związany z powiadamianiem organu nadzoru(art. 16 ust. 4 i 5). Dotychczas sprowadzał się on tylko do powiadomienia o wpisaniu stowarzyszenia do KRS oraz przesłania statutu. Problemem interpretacyjnym często bywała tutaj właśnie forma tego "zawiadamiania". Od maja 2016 r. jest to już przesłanie odpisu postanowienia o wpisie, statutu stowarzyszenia, listy założycieli i podjętych uchwał. Nadto sąd będzie zobowiązany (również poprzez przesłanie odpisu postanowienia) zawiadomić właściwy organ nadzorujący także o wykreśleniu.

Kolejną nowością, której brakowało w poprzednio obowiązującej ustawie jest art. 17 ust. 3 Pr.stow., który wprost, wskazuje iż stowarzyszenia są zwolnione z opłat za rejestrację oraz za zmianę wpisu w KRS.
         
Reasumując wskazane powyżej zmiany będą niewątpliwie ułatwieniem, dającym przede wszystkim nadzieję na łatwiejsze powoływanie i funkcjonowanie stowarzyszeń rejestrowych.

Treści dostarcza: Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: