Działania zmierzające do zawarcia umowy z agencją pracy tymczasowej

Działania zmierzające do zawarcia umowy z agencją pracy tymczasowej

[10.05.2016]  Przed zatrudnieniem pracowników Agencji Pracy Tymczasowej (APT) należy spełnić kilka czynności formalnoprawnych, które muszą zostać podjęte zarówno przez APT, jak i przyszłego pracodawcę użytkownika przed rozpoczęciem współpracy z APT.

Jednym z podstawowych działań jakie przyszły pracodawca użytkownik musi podjąć jest spełnienie obowiązków wynikających z art. 23 ustawy o APT. Pracodawca użytkownik obowiązany jest do poinformowania organizacji związkowych reprezentatywnych działających w jego zakładzie pracy (w tym miejscu należy zastrzec, że nie są to wszystkie działające organizacje związkowe lecz wyłącznie reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu Pracy) o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracownikowi tymczasowemu z agencji pracy tymczasowej. Wskazane dotyczy wyłącznie obowiązku informowania i nie wymaga podejmowania zarówno konsultacji, jak i zawierania porozumień w tej kwestii.

Zakres informowania natomiast dotyczy wyłącznie informacji określonych w art. 9 ust. 1 ustawy o APT, tj. informacji w zakresie:

  1. rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  2. wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
  3. przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej;
  4. wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego;
  5. miejsca wykonywania pracy tymczasowej.

Pracodawca w porozumieniu z organizacjami związkowymi może ustalić szerszy obowiązek informacyjny, nie jest jednak do tego obligatoryjnie zobowiązany na podstawie omawianej ustawy. 

Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja pracodawcy użytkownika, który zamierza powierzyć pracownikowi agencji pracy tymczasowej wykonywanie pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, w takich przypadkach jest obowiązany także do podjęcia działań zmierzających do uzgodnienia tego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Jednoznacznie należy w tym miejscu podkreślić, że zarówno zgoda, jak i samo uzgodnienie nie jest wymagane. Ustawodawca wymaga wyłącznie aby pracodawca użytkownik podjął działania zmierzające do uzgodnienia nie zaś aby doprowadził do zawarcia porozumienia.

Co więcej, ustawa nie zastrzega konkretnych terminów zarówno dla obowiązku informacyjnego, jak i dążenia do uzgodnień. Z tego powodu czynności te mogą zostać dokonane w niewielkim odstępie czasowym przed zawarciem umowy z APT. Informacja powinna być przekazana w takim odstępie czasowym, ażeby zapewnić realną możliwość przeprowadzenia procesu uzgodnień z reprezentatywną organizacją związkową (organizacjami związkowymi). Niezależnie od wyniku tego procesu pracodawca powinien zapewnić archiwizację dokumentów świadczących o podjęciu próby dokonania uzgodnień. Powinny być to co najmniej: zaproszenie do uzgodnień, protokół lub notatka służbowa ze spotkań.

Autor: Krzysztof Sosnowski, aplikant radcowski w Kancelarii Prawa Pracy "Wojewódka i Wspólnicy" Sp. k.

Podstawa prawna: Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r., Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Treści dostarcza: www.iuslaboris.pl Sp. z o.o., patron merytoryczny Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: