Zalegający z zapłatą kontrahent, a odzyskanie PIT-u przez wierzyciela

Zalegający z zapłatą kontrahent, a odzyskanie PIT-u przez wierzyciela

[27.07.2016] Nie odzyskamy PIT-u zapłaconego od faktury sprzedaży, z uregulowaniem której już jakiś czas zalega kontrahent. Szansę na zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym mają tylko ci podatnicy, którzy prowadzą pełną księgowość. Po spełnieniu warunków w koszty mogą zaliczyć odpis aktualizujący od nieściągalnej należności.

Dokonując zakupów "na firmę" przedsiębiorca obniża swoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego. U sprzedającego swoje towary czy usługi pojawia się analogicznie obowiązek zapłaty PIT-u od wartości obrotu. Co jednak, kiedy nabywca zwleka z zapłatą za zakupy? Czy sprzedawca może odzyskać w jakiś sposób zapłacony podatek dochodowy, jeśli w rzeczywistości nie otrzymał zapłaty za sprzedaż?

Bez ulgi na złe długi w PIT

Przepisy prawa podatkowego przewidują pewien parasol ochronny dla przedsiębiorców, którzy borykają się z kontrahentami-dłużnikami. Dotyczy on jednak wyłącznie podatku od towarów i usług. Mowa tu o popularnej uldze na złe długi. Ulga pozwala odzyskać zapłacony od sprzedaży VAT należny, jeśli dłużny kontrahent zalega ponad 150. dni z uregulowaniem faktury.

Analogicznego przywileju nie ma jednak na gruncie podatku dochodowego. Oznacza to tyle, że wierzyciel nie odzyska zapłaconego od nieuregulowanej faktury PIT-u.

Odzyskanie PIT-a przy księgach rachunkowych

Pośrednim sposobem na odzyskanie zapłaconego podatku dochodowego może być "wrzucenie" w koszty firmowe odpisu aktualizującego. Dotyczy to jednak tylko tych podatników, którzy prowadzą pełną księgowość, czyli przede wszystkim spółek prawa handlowego, a nie Kowalskiego będącego np. na ryczałcie.

W myśl art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, wartość należności podatnik aktualizuje uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisów aktualizujących. Następuje to m.in. w odniesieniu do należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności. 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o PIT, kosztem uzyskania przychodu nie są odpisy aktualizujące, z tym że kosztem takim są odpisy aktualizujące wartość należności od tej części należności, która była wcześniej zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona w szczególności gdy:

  • dłużnik zmarł, został wykreślony z CEIDG, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo
  • zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
  • wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
  • wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.

Katarzyna Miazek

Treœści dostarcza: Tax Care

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: