Wydatki spółki na nabycie udziałów celem ich umorzenia, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu

Gdy spółka nabywa od jednego ze wspólników udziały, by następnie dokonać ich umorzenia, wypłaca mu z tego tytułu wynagrodzenie. W wydanej 13 marca 2019 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatki spółki na to wynagrodzenie nie stanowią dla tej spółki kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.4.2019.2.BS).

 

Spółka nabyła od wspólnika udziały celem ich umorzenia, za co wspólnik otrzymał od spółki wynagrodzenie wyższe od wartości nominalnej tych udziałów. Spółka dokonała umorzenia udziałów i obniżyła swój kapitał zakładowy. Wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy poniesione przez nią wydatki na umorzenie udziałów będą stanowić dla niej koszt uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej była negatywna. Nie zgodził się on ze stanowiskiem spółki, popartym orzeczeniami sądów administracyjnych, że wydatki te poniesione zostały w związku z funkcjonowaniem spółki, a by móc dokonać umorzenia udziałów, spółka poniosła realny koszt, tak, jakby wypłacała dywidendę, czyli odczuła uszczuplenie majątku. Dodatkowo, wydatki na nabycie udziałów celem ich umorzenia nie są wymienione w katalogu wydatków wyłączonych z kategorii kosztów uzyskania przychodu w art. 16  ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Organ podatkowy uznając stanowisko spółki za nieprawidłowe stwierdził:

„wskazać należy na regulację art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (…) Skoro z woli ustawodawcy wyrażonej w ww. przepisie, nie stanowią przychodów podatkowych środki otrzymane na utworzenie bądź powiększenie kapitału zakładowego, to tym samym nie mogą stanowić kosztów podatkowych wydatki związane z jego umorzeniem (obniżeniem)” (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.4.2019.2.BS).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: