Zalegasz fiskusowi 8,70 zł z odsetek – nie zapłacisz ich

Zalegasz fiskusowi 8,70 zł z odsetek – nie zapłacisz ich

[01.09.2015] W czasie urlopów nie zapominajmy o terminach podatkowych. Spóźniona deklaracja VAT-7, niezapłacone w terminie zaliczki na PIT lub też korekta deklaracji – wszystko to naraża podatnika na obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę.

Odsetek unikną ci dłużnicy, którzy uregulują zaległość podatkową w miarę szybko. Spóźnianie się z zapłatą należności dla fiskusa kosztuje – kwotę zaległości podatkowej powiększa się o kwotę odsetek za zwłokę. W zależności od przyczyny powstania zadłużenia, odsetki za zwłokę liczy się zgodnie z podstawową lub preferencyjną stawką.

Zgodnie z art. 56 § 1 oraz § 1a Ordynacji podatkowej podstawowa stawka to suma 2% oraz 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego (ustalonej zgodnie z przepisami o NBP), z tym, że nie może ona być niższa 8%. Z kolei stawka obniżona wynosi 3/4 podstawowej. Takie uprzywilejowanie stosuje się w przypadku tych, którzy składają korektę deklaracji podatkowej (prawnie skuteczną) wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i którzy regulują zaległość w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.

Aktualnie obowiązujące stawki odsetek za zwłokę w zapłacie podatku to 8-proc. podstawowa oraz 6-proc. obniżona.

Na obliczenie odsetek za spóźnialstwo na preferencyjnych warunkach nie mogą liczyć ci, którzy korektę deklaracji składają po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli u podatnika, a także gdy składają po kontroli, lub która to korekta dokonywana jest w wyniku czynności sprawdzających.

Ustalenie wysokości

Jak dłużnik powinien policzyć odsetki za zwłokę? Przede wszystkim zaczynamy je liczyć od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności. Najpierw mnoży się kwotę zaległego podatku przez okres spóźnienia i obowiązującą w nim stawkę odsetek. Otrzymaną wartość dzieli się przez 365. Następnie wynik trzeba zaokrąglić do pełnych złotych, czyli zgodnie z zasadą, że grosze powyżej 50 zaokrągla się do góry, a grosze poniżej 50 pomija się.

Przy zaległościach ciągnących się przez okresy, w których wartości odsetek za zwłokę się zmieniały, odsetki nalicza się oddzielnie za każdy z nich. Kwoty za dane okresy się sumuje i dopiero wtedy zaokrągla.

Z odsetek za zwłokę podatnik rozliczy się z fiskusem przelewem na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego lub wpłatą gotówkową w jego "okienku" i może to zrobić uiszczając za jednym razem zarówno odsetki, jaki i zaległy podatek. Warto pamiętać, że urząd skarbowy nie upomni się sam o odsetki, co nie oznacza, że nie będą on naliczane. Jak wynika z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej, odsetki za zwłokę wpłaca się bez wezwania organu podatkowego.

Odsetek do 8,70 zł nie wpłacamy

Jeśli wysokość odsetek za zwłokę nie przekracza w dniu wpłaty 8,70 zł przed zaokrągleniem do pełnej kwoty, spóźnialski podatnik będzie zwolniony z zapłaty takich odsetek. Oczywiście im szybciej uregulowany zostanie dług, tym narośnie mniej odsetek, czyli będzie większa szansa, że odsetki nie przekroczą kwoty granicznej. Aktualny limit 8,70 zł to trzykrotność wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę listową poleconą (3*2,90 zł).

Katarzyna Miazek

Treśœci dostarcza: Tax Care

Oceń ten artykuł: