Przychody z kontraktów sportowych a podatek dochodowy

Przychody z kontraktów sportowych a podatek dochodowy

Klub sportowy zawierał z zawodnikami kontrakty, umowy zlecenia na zawodowe uprawianie sportu. Stał na stanowisku, że przychody osiągane z tego tytułu przez zakontraktowanych zawodników stanowią dla nich przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1  pkt 2 ustawy o PIT, dlatego klub nie będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Co na to fiskus?

Spółka akcyjna, której podstawową działalnością jest świadczenie usług pozaszkolnych form edukacji oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne, dodatkowo funkcjonuje jako klub sportowy wielosekcyjny. Prowadzi drużyny m.in.: piłki nożnej, siatkówki i hokeja na lodzie. Występujący na najwyższych poziomach rozgrywkowych w kraju zawodnicy są wynagradzani przez klub za profesjonalne uprawianie sportu na podstawie zawieranych z nimi umów zleceń, w oparciu o cywilnoprawną zasadę swobody kontraktowania. Przychody uzyskiwane w ramach kontraktów mają stały, periodyczny charakter i stanowią dla sportowców źródło zarobkowania. Każdy kontrakt może być rozwiązany w każdym czasie za porozumieniem stron.

Klub sportowy, w związku z opisanym wyżej stanem faktycznym, wystąpił do fiskusa z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy przychody zawodników może kwalifikować do źródła przychodów wskazanego w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Jak stanowią przepisy z art. 13 pkt 2 i 8 ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się:

2) przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

8) przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko klubu za nieprawidłowe. W swojej interpretacji powołał się na przepis art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

„W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ww. ustawy” (interpretacja indywidualna z 2 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.727.2020.2.ID).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: